KLAUZULA RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

 1. Administratorem Państwa danych jest Avista Translations & Consulting Agata Zakrzewska z siedzibą w miejscowości Czarna Woda (83-262) przy ul. Starogardzkiej 52, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5922276523, REGON: 382840630. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: agata@avistatranlsations.com .
 2. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: Avista Translations & Consulting Agata Zakrzewska ul. Starogardzka 52, 83-262 Czarna Woda.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • wykonania Umowy o świadczenie usług/i w tym m.in.: wykonania tłumaczenia, nauki języka i prowadzenia konsultacji biznesowych
 • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia Umowy lub złożenia sprzeciwu
 • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych
 1. Państwa  dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy o świadczenie usług/i lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). W przypadku nie zawarcia Umowy o świadczenie usług/i Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Avista Translations & Consulting Agata Zakrzewska w ramach zawieranej z Państwem Umowy o świadczenie usług/i.
 5. Przesyłanie wszelkich danych osobowych na adres e-mail: agata@avistatranslations.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, zgodnie z powyższą informacją.