REGULAMIN BIURA TŁUMACZEŃ AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING

 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług tłumaczeniowych oraz zasady korzystania z serwisów internetowych firmy: Avista Translations & Consulting Agata Zakrzewska z siedzibą w Czarnej Wodzie (83-262), Polska, przy ulicy Starogardzkiej 52 (dalej: AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING) a także prawa i obowiązki Stron umowy o wykonanie zleconej usługi.

 

 

§1
[Postanowienia ogólne]


1. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING wykonuje usługi tłumaczeniowe, zgodnie z poniższym Regulaminem.
2. Korzystając z usług AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING, Zleceniodawca akceptuje
w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszym Regulaminie, jak również w cenniku usług, który będzie dostarczony Zleceniodawcy indywidualnie.
4. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING jest właścicielem domeny strony internetowej: www.avistatranslations.com.
5. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING oferuje swoim Zleceniodawcom usługi tłumaczeniowe, w tym tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne w języku angielskim, niderlandzkim i polskim.
6. Wszelkie powierzone AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING usługi tłumaczeniowe realizowane są bezpośrednio przez pracowników AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING lub przez podwykonawców – zawodowych tłumaczy i korektorów. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING nie odpowiada za działania/zaniechania Podwykonawców. Podwykonawca realizuje zlecenie profesjonalnie, przy zachowaniu należytej staranności a za swoje działania bądź zaniechania odpowiada przed Zleceniodawcą indywidualnie.
7. Wszystkie ceny zawarte w ofertach AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING, zarówno tych przesyłanych drogą mailową lub pocztą tradycyjną, są cenami netto. W każdej ofercie zawarta jest informacja o wartości podatku VAT, który należy doliczyć do oferowanych cen netto. Walutą rozliczeniową jest PLN, EUR, USD lub GBP w zależności od preferencji Zleceniodawcy.
8. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, dlatego w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw usług tłumaczeniowych na rzecz podmiotów mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz będących podmiotami zarejestrowanymi jako podatnicy podatku od towarów i usług, podatek VAT nie będzie naliczany. W takich przypadkach Zleceniodawca rozliczy podatek VAT na terenie swojego kraju zgodnie z przepisami prawa. Powyższe nie obowiązuje w odniesieniu do przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Polski. Zgodnie z art. o odwrotnym obciążeniu zgodnie z art. 28b pod. tow. i usł. ustawy o VAT.

 

 

§2

[Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego lub ustnego]


1. Zleceniodawca może w każdej chwili przesłać zapytanie ofertowe za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub bezpośrednio na adres mailowy agata@avistatranslations.com. Na podstawie przesłanego dokumentu z treściami do tłumaczenia, jego analizy i danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING przedstawia za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub rozmowy telefonicznej ofertę na realizację przedmiotowego zlecenia tłumaczenia. Zleceniodawca winien podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przeznaczenia tłumaczenia, przewidzianych odbiorców tłumaczenia oraz sposobu jego wykorzystania w celu zapewnienia AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING kompletu danych umożliwiających dostosowanie przekładu do wymagań Zleceniodawcy. W innym przypadku tłumaczenie zostanie wykonane zgodnie z dobrymi praktykami branży tłumaczeniowej. Zleceniodawca składa zamówienie za pomocą pisemnego potwierdzenia w postaci wiadomości e-mail, co jest równoznaczne z zawarciem umowy w przedmiocie świadczenia usługi tłumaczeniowej.
2. Opisane w poprzednim ustępie potwierdzenie zlecenia online przez Zleceniodawcę rozumie się jako:
a) dokonanie płatności online za pośrednictwem dostępnych systemów płatności online po uprzednim potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem w przypadku Zleceniodawcy nowego lub w przypadku Zleceniodawcy niezweryfikowanego,
b) potwierdzenie zlecenia za pośrednictwem wiadomości e-mail po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem w przypadku Zleceniodawcy z którym została nawiązana stała współpraca.
3. Do momentu potwierdzenia zlecenia lub dokonania przez Zleceniodawcę płatności, oferty AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING przedstawiane za pośrednictwem wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej lub w sposób tradycyjny są zawsze niezobowiązujące/niewiążące – nie obligują do zawarcia umowy.
4. W określonych przypadkach (tj. Zleceniodawcy zwlekającego z potwierdzeniem realizacji zlecenia bądź zapłatą) AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING może uzależnić zawarcie umowy oraz realizację zlecenia na podstawie przedstawionej oferty od uzyskania od Zleceniodawcy pisemnego upoważnienia do reprezentowania osoby prawnej, całkowitej lub częściowej przedpłaty, również w przypadku Zleceniodawcy stałego oraz Zleceniodawcy zweryfikowanego.
5. Termin realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Termin realizacji zlecenia jest ustalany po przyjęciu konkretnego zlecenia i materiałów do tłumaczenia.
7. Przedstawione za pośrednictwem wiadomości e-mail i wskazywane przez Zleceniodawcę terminy realizacji konkretnego zlecenia stają się wiążące z chwilą mailowego potwierdzenia zmiany statusu zlecenia na 'przyjęte do realizacji’.
8. Dostawa gotowego tłumaczenia następuje w jeden z następujących sposobów:
a) za pośrednictwem przesyłki elektronicznej, tj. Zleceniodawca otrzyma wiadomość mailową zawierającą plik z gotowym tłumaczeniem umieszczonym w załączniku. Przesyłka elektroniczna jest bezpłatna.
b) za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na wyraźną prośbę Zleceniodawcy. Koszty przesyłki nie są włączone do wyceny. Koszty przesyłki w każdym przypadku pokrywa Zleceniodawca, o czym jest uprzednio informowany.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę oczywistych wad w dostarczonym dziele Zleceniodawca niezwłocznie po jego otrzymaniu poinformuje w formie pisemnej AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING o stwierdzonych wadach wraz z ich wskazaniem. W przypadku wad ukrytych Zleceniodawca ma obowiązek zgłoszenia ich AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING niezwłocznie po ich wykryciu. Termin, w którym Zleceniodawca może zgłosić AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING wady, został przewidziany przez odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
10. Jeżeli tłumaczenie ma uchybienia lub odbiega od ustaleń umownych, Zleceniodawca winien wyznaczyć co najmniej 14-dniowy termin na dokonanie poprawek w dziele. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING jest zwolnione z wykonania poprawek w dziele w przypadku, w którym Zleceniodawca jest odpowiedzialny za uchybienia lub rozbieżności, np. na skutek przekazania nieprawidłowych lub niepełnych informacji uzupełniających lub przesłania nieprawidłowych tekstów źródłowych. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING jest zwolnione z wykonania poprawek w dziele również wtedy, gdy wada powstała wskutek wykonywania prac według wskazówek Zleceniodawcy, które AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING zakwestionowało podając pełne uzasadnienie i uprzedziło Zamawiającego o przewidzianych skutkach ich zastosowania. Po upływie terminu na dokonanie poprawek Zleceniodawca może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny, o ile AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING nie wywiązało się z terminowego usunięcia uchybień. Powyższe roszczenia są wyłączone w przypadku, gdy uchybienia i/lub rozbieżności tylko w niewielkim stopniu obniżają wartość i użyteczność dzieła.
11. Zleceniodawca może w każdej chwili przed zakończeniem wykonania zamówionego tłumaczenia odstąpić od umowy. Jeżeli Zleceniodawca odstąpi od umowy w zakresie zlecenia, które zostało już przekazane tłumaczowi lub innemu podwykonawcy, naliczona zostanie opłata storno w wysokości 50,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100 groszy). W przypadku, kiedy praca nad tłumaczeniem została rozpoczęta, poza ww. opłatą storno naliczony zostanie koszt za dotychczas wykonaną pracę (proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac tłumaczeniowych), a Zleceniodawca otrzyma tę część dzieła, która została do momentu odstąpienia od umowy wykonana.
12. Wszelkie materiały oraz dokumenty, które Zleceniodawca udostępnił AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING na potrzeby realizacji danego zlecenia, zostaną Zleceniodawcy po zakończeniu zlecenia niezwłocznie zwrócone. Materiały w formie elektronicznej, które AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING otrzymało na potrzeby prawidłowego wykonania dzieła wraz z plikami zawierającymi tekst oryginalny oraz tłumaczenie są przez AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING przechowywane i będą usuwane wyłącznie na wyraźną pisemną prośbę Zleceniodawcy, którą Zleceniodawca w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia realizacji umowy wiążącej Strony.

 

 

§3
[Świadczenie usługi tłumaczenia ustnego, obsługi konferencji oraz delegacji]


1. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING świadczy również usługi tłumaczenia ustnego, w tym tłumaczenia konsekutywnego oraz tłumaczenia symultanicznego, jak również obsługi konferencji i delegacji. W przypadku usług wyszczególnionych w zdaniu pierwszym wszelkie wyceny wykonywane są w sposób tradycyjny na podstawie zapytania ofertowego Zleceniodawcy skierowanego do AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING oraz w oparciu o informacje, między innymi takie jak: termin i miejsce świadczenia usługi, kombinacja językowa, czas trwania świadczenia usługi oraz liczba uczestników, itp.
2. Oferty na usługi opisane w ust. 1 przygotowywane są zawsze indywidualnie i zawsze są ograniczone czasowo zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie.
3. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w zakresie tłumaczenia ustnego, obsługi konferencji/ delegacji przed rozpoczęciem realizacji usługi. W przypadku odstąpienia Zleceniodawcy od umowy zostanie on obciążony kosztami przygotowania się tłumacza ustnego do realizacji zlecenia oraz ewentualnymi kosztami storno za rezerwację sali konferencyjnej oraz rezerwację pokoi hotelowych:
a) 25% wartości usługi w przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji usługi,
b) 50% wartości usługi w przypadku rezygnacji na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji usługi,
c) 80% wartości usługi w przypadku rezygnacji na mniej niż siedem dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji usługi,
d) 100% wartości usługi w przypadku rezygnacji w dniu planowanego rozpoczęcia realizacji usługi.
4. W przypadku zmiany terminu realizacji usługi Zleceniodawca ponosi koszty storno za rezerwację sali konferencyjnej oraz rezerwację pokoi hotelowych oraz techniki konferencyjnej zgodnie z ust. 3, pkt. a-d.
5. W przypadku zamówienia wyłącznie usługi tłumaczenia symultanicznego, Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią technikę konferencyjną wymaganą do prawidłowego wykonania usługi zgodną z dobrymi praktykami w zakresie realizacji tego typu zleceń tłumaczeniowych oraz odpowiednie warunki pracy dla tłumaczy. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe funkcjonowanie techniki konferencyjnej, które może uniemożliwiać prawidłowe wykonanie powierzonej AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING usługi tłumaczenia symultanicznego.
6. Jednym z podstawowych warunków prawidłowej realizacji tłumaczeń ustnych – zarówno konsekutywnych jak i symultanicznych – jest udostępnienie AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING przez Zleceniodawcę w odpowiednim czasie niezbędnych materiałów, takich jak harmonogram spotkania/konferencji, prezentacje prelegentów, treści wystąpień, specjalistyczne glosariusze i wszelkie inne materiały pomocnicze, dzięki którym tłumacze będą mogli przygotować się do prawidłowej realizacji usługi. W przypadku niedostarczenia niezbędnych materiałów AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w zakresie tłumaczenia specjalistycznego słownictwa branżowego.

 

 

§4
[Wynagrodzenie oraz warunki płatności]


1. O ile nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenie AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING za wykonanie danego zlecenia określonego w ofercie płatne jest w przypadku Zleceniodawcy nowego oraz Zleceniodawcy niezweryfikowanego z góry za pośrednictwem przelewu na wskazane konto bankowe AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING, a w przypadku Zleceniodawcy stałego oraz Zleceniodawcy zweryfikowanego w terminie indywidualnie ustalonym z konkretnym Zleceniodawcą od dnia otrzymania gotowego tłumaczenia, lokalizacji lub zakończenia realizacji tłumaczenia ustnego, o ile Strony nie uzgodniły innych warunków oraz innych terminów płatności.
2. Płatność o której mowa w pkt. 1 powyżej jest dokonywana przez Zleceniodawcę na podstawie faktury Vat wystawionej przez AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING.
3. Rozliczenie i płatność następuje w walucie, w jakiej została wystawiona faktura VAT oraz zgodnie z warunkami ustalonymi w ofercie na realizację danego zlecenia.
4. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING zastrzega sobie prawo do ustalenia ze Zleceniodawcą indywidualnych warunków rozliczenia i płatności w związku z realizacją usługi tłumaczeniowej wykonywanej w trybie pilnym.
5. W przypadku zwłoki w płatnościach AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING może żądać od Zleceniodawcy zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

 

§5
[Prawa autorskie]


1. Jeżeli w ramach wykonywania usługi tłumaczeniowej powstanie dzieło w rozumieniu prawa autorskiego, AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING przenosi na Zleceniodawcę na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych odnoszących się do danego tłumaczenia w zakresie:
a) kopiowania na dowolnym nośniku,
b) kopiowania w całości lub w części we wszelkiego rodzaju przetłumaczonych materiałach,
c) wystawiania lub prezentacji podczas konferencji, spotkań szkoleniowych, zebrań,
d) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych oraz sprzedaży lub wymiany i innego rodzaju zbywania dzieła stronom trzecim, w formie wypożyczenia i wydzierżawienia bez ograniczeń terytorialnych, czasowych, finansowych czy tematycznych.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą całkowitego uregulowania należności pieniężnej przysługującej AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING z tytułu wykonania danego tłumaczenia.
3. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING przenosi na Zleceniodawcę prawo do korzystania z zależnych praw autorskich, a w szczególności do korzystania z tłumaczenia w całości lub w części oraz łączenia każdego takiego dzieła z innymi dziełami i opracowania go przez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację.
4. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING przekazuje Zleceniodawcy prawo do wykorzysty-wania tłumaczeń w następujących obszarach (polach eksploatacyjnych):
a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowej,
b) zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu,
c) publiczne wykonywanie lub powielanie, wystawianie, wyświetlanie,
d) najem, dzierżawa, wypożyczanie do nieodpłatnego wykorzystania,
e) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity,
f) transmisja komputerowa (sieć szerokiego dostępu, Internety) oraz zezwolenie na tworzenie i nadawanie kompilacji.
5. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING oświadcza, że tłumaczenia nie będą naruszały praw autorskich oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

 

§6
[Zasady ochrony i poufności danych]


1. Ochrona danych osobistych jest w AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING traktowana poważnie. Zawsze przestrzegamy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
W niniejszym paragrafie opisane zostały sytuacje, w których zbierane są dane naszych Zleceniodawców.
2. Rejestrowane i zapisywane dane zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień, wystawiania faktur VAT, realizacji ewentualnych późniejszych reklamacji jak również na potrzeby naszej obsługi klienta.
3. Dostęp do zbieranych danych użytkowników oraz Zleceniodawców mają wyłącznie pracownicy AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING. Nie dotyczy to dokumentów do przetłumaczenia lub materiałów pomocniczych przekazanych przez Zleceniodawcę, do których dostęp mają zarówno pracownicy jak również odpowiedni współpracownicy oraz podwykonawcy AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING odpowiedzialni za opracowanie zamówionych przez Zleceniodawcę usług tłumaczeniowych.
4. W przypadku, gdy została podpisana umowa indywidualna klient może nawiązać współpracę tylko z jednym tłumaczem i tylko ta osoba będzie miała wgląd do dokumentacji klienta.
5. Podczas przeglądania stron i/lub serwisów internetowych AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING używane są pliki cookies. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które strony oraz serwisy internetowe AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING zbierają podczas ich przeglądania i zapisują na lokalnym dysku twardym użytkownika. W plikach tych gromadzone są informacje, które umożliwiają użytkownikom szybszy oraz bardziej spersonalizowany dostęp do treści zawartych na stronach oraz serwisach AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING. Pliki cookies zapisują także informacje na temat użytkownika, jego upodobań i ustawień witryny. Pliki cookies są wykorzystywane przez AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING również w celach statystycznych. Każdy użytkownik może w każdej chwili wyłączyć i/lub usunąć pliki cookies. Wszystkie przeglądarki internetowe dają możliwość blokady plików cookies lub ich usunięcia z lokalnego dysku. Na stronach dostawców przeglądarek znajdują się szczegółowe instrukcje o sposobie blokowania oraz usuwania plików cookies.

 

 

§7
[Siła wyższa]


1. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Zleceniodawcy, jak i AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.
2. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING nie odpowiada za usterki i opóźnienia, które powstały na skutek działania siły wyższej takie jak awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, awarie jak również przerwy konserwacyjne dostawców oprogramowania typu web-based, przerwy w dostawie prądu itp., jak również opóźnienia wynikłe z winy Zleceniodawcy.
3. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (takich jak operatorzy sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
4. W przypadku, gdy Strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym natychmiast pocztą elektroniczną (e-mail) drugą Stronę, przy czym nie później niż w terminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy i środki przedsięwzięte aby te konsekwencje złagodzić.
5. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
6. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.
7. W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w całości lub w części objętej działaniem siły wyższej, w terminie 30 dni od upływu 3-miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje.

 

 

§8
[Postępowanie reklamacyjne]


1. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING przed dokonaniem zapłaty – w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim – jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.
2. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi tłumaczeniowej w terminie 7 dni, licząc od dnia jej wykonania.
3. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nie przekroczony został termin płatności za wykonane tłumaczenie.
4. Reklamacja winna być zgłoszona za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w drodze korespondencji e- mail.
5. Reklamacja powinna zawierać przedstawiony na piśmie, szczegółowy opis zastrzeżeń
z konkretnymi wskazaniami błędów i ich uzasadnieniem. Uwagi mogą też zostać czytelnie naniesione na tekst tłumaczenia wraz ze wskazaniami błędów np. zaznaczonymi partiami tekstu.
6. Uwagi powinny być konkretne i ścisłe, oraz powinny dotyczyć błędów, powstałych wyłącznie z winy tłumaczącego.
7. W przypadku uznania reklamacji przez AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING za słuszną, AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING jest zobowiązane do nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia, jednakże z zachowaniem terminu umożliwiającego rzetelne ich rozpatrzenie.
8. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania poprawy tekstu poddanego reklamacji.
9. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie pilnym nie są uwzględniane.
10. Złożenie reklamacji przez Zleceniodawcę nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty należności za usługę wykonaną przez AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING, ani w żaden sposób nie może tej zapłaty zmniejszyć czy opóźnić.

 

 

§9
[Odpowiedzialność]


1. AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu powstałe wskutek niejasności bądź błędów w tekście oryginału.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie pilnym.
3. Zleceniodawca zamawiający tłumaczenie w trybie pilnym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.

 

 

§10
[Postanowienia końcowe]


1. Zmiany oraz uzupełnienia niniejszego Regulaminu wywierają skutek na przyszłość.
2. Niniejszy Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub zawartych między AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING a Zleceniodawcą umów, których nie można rozstrzygnąć na drodze wzajemnego porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla AVISTA TRANSLATIONS & CONSULTING.
5. W przypadku niezgodności polskiej wersji niniejszego Regulaminu z ich tłumaczeniem na inny język, w każdym przypadku wersja polska będzie wersją wiążącą.